Vanliga frågor

För brandfarliga arbeten

Vad är Brandfarliga Arbeten?

Det är en utbildning för alla som arbetar med moment med risk för att en brand uppstår på tillfälliga arbetsplatser.

Uppfyller Brandfarliga Arbeten försäkringsbolagens villkor för utförande av tillfälliga brandfarliga arbeten?

Ja, Brandfarliga Arbeten uppfyller de krav som ställs i försäkringsvillkoren. Den som utbildats och blivit godkänd samt innehar ett giltigt certifikat är behörig att utföra tillfälliga brandfarliga arbeten.

Följer Brandfarliga Arbeten försäkringsvillkoren och övriga regler?

Ja. SVEBRAS jurister och flera experter har granskat försäkringsvillkoren, säkerhetsreglerna och utbildningsplanen för att säkerställa att vi följer den. Vi har haft möte med representanter från försäkringsbolag som sitter i utbildningskommittén för Heta arbeten och stämt av följande:

Om en brand uppstår vid ett tillfälligt brandfarligt arbete så kommer försäkringsbolagen kontrollera om den som utfört arbetet har följt försäkringsvillkoren, tex om man har ett tillstånd, att man städat undan etc. Man granskas också säkerhetsregel nummer 1, behörighet:

”Behörighetsutbildning ska vara genomförd enligt den plan som beslutats av försäkringsbolagens och Brandskyddsföreningens utbildningskommitté för brandfarliga arbeten”

För att ersättning inte ska betalas ut kopplat till texten ovan i säkerhetsregel 1 så måste försäkringsbolagen påvisa att branden inträffat på grund av att utföraren genomgått utbildningen Brandfarliga arbeten och att man där inte följt utbildningsplanen. Denna granskning gör försäkringsbolagen även på Brandskyddsföreningens Heta Arbeten.

SVEBRA garanterar att vi följer utbildningsplanen. Utbildningen är framtagen av experter i Heta Arbeten både nuvarande instruktörer och huvudinstruktörer

Vad krävs för att få ett certifikat för Brandfarliga Arbeten och utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Utföraren ska gå en endagarsutbildning samt göra ett certifieringstest med godkänt resultat. Certifikatet består av ett plastkort eller att utföraren blir sökbar i databasen som visas upp när ett brandfarliga arbete ska utföras.

Kan en tillståndsansvarig som gått utbildningen Brandfarliga Arbeten godkänna en utförare eller brandvakt som gått Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten?

Ja, en tillståndsansvarig kan godkänna utföraren och brandvakten om den genomfört utbildningen Heta Arbeten och innehar ett giltigt certifikat.

Vad krävs för att utföra ett tillfälligt brandfarligt arbete?

Det ska finnas en organisation bestående av tillståndsansvarig, utförare och eventuell brandvakt. Samtliga ska ha gått utbildningen inom konceptet Brandfarliga Arbeten eller Brandskyddsföreningens utbildning Heta Arbeten och inneha ett giltigt certifikat.

Vem bestämmer om arbetena är brandfarliga?

Det avgör den tillståndsansvarige som utsetts av den som avser att bedriva brandfarliga arbeten

Får man bedriva brandfarliga arbeten utan tillstånd?

Nej

Vad händer om man utför brandfarliga arbeten utan tillstånd?

Det kan börja brinna och den som försummat att skaffa tillstånd ställds då till svars. Förutom själva brandskadan kan det få andra alvarliga följder såsom skadeståndskrav, åtal för allmänfarlig vårdslöshet och kraftiga avdra från försäkringsersättningen.

Hur får man behörighet för brandfarliga arbeten?

Genom att gå vår kurs i brandfarliga arbeten. Vi följer kursplanen som gäller för alla behörighetskurser.

Måste man förnya sin behörighet?

Ja, den gäller bara i 5 år.

Vem tecknar brandförsäkringen?

Det är byggnadens ägare som tecknar brandförsäkring

Får brandvakt vara även tillståndansvarig?

Ja, tillståndsansvarig kan vara brandvakt men inte utföra jobbet.

Får en underentreprenör vara tillståndsansvarig?

Oftast inte. Detta beror på att många entreprenörsavtal kräver godkännande av beställaren för att en underentreprenör ska få vara tillståndsansvarig

Vem får utse en tillståndsansvarig?

Enligt säkerhetsregel 0 ska den som avser att bedriva eller låta bedriva Brandfarliga arbeten på en tillfällig arbetsplats skriftligen utse en tillståndsansvarig

Hur utses en tillståndsansvarig:

Det krävs en särskild blankett för uppdrag som tillståndsansvarig. Det är viktigt att ange vilken arbetsplats som ansvaret gäller för och under ur lång tid som den tillståndsansvarige har uppdraget. Det måste också anges om den tillståndsansvarige har rätt att delegera sitt uppdrag.  Blanketter för det finner du på startsidan.

Övriga utbildningar

Fråga: Får man gå liftutbildning online?

Ja man får gå teorin till liftutbildningen online, Arbetsmiljöverket ställer endast krav på att deltagarna på en liftutbildning har fått till sig rätt teoretiska kunskap, sen spelar det ingen roll om du har fått denna kunskap genom att lyssna på en föreläsare, läst en bok, eller genom en interaktiv online utbildning. Det är dock ett krav att utbildningen innehåller en praktisk del.

Får man gå truckutbildning online?

Ja man får gå teorin till truckutbildning online, Arbetsmiljöverket ställer endast krav på att deltagarna på en truckutbildning har fått till sig rätt teoretiska kunskap, sen spelar det ingen roll om du har fått denna kunskap genom att lyssna på en föreläsare, läst en bok, eller genom en interaktiv online utbildning. Det är dock ett krav att utbildningen även innehåller en praktisk del.

Behöver jag körtillstånd för truck?

Ja du behöver ett körtillstånd utfärdat av din arbetsgivare där det är definierat vilka typer av truckar du får köra, vilka arbetsuppgifter du får utföra samt övriga trafikregler som gäller på den arbetsplatsen. Om du befinner dig på en annan arbetsplats än den din arbetsgivare ansvarar för så måste du ha ett körtillstånd utfärdat av den ansvariga arbetsgivaren på den platsen.

Om någon framför en truck utan ett utfärdat körtillstånd så riskerar den ansvariga arbetsgivaren en sanktionsavgift på upp till 150 000 kronor. Därför finns det även ett krav att arbetsgivaren har en utsedd person, samordningsansvarig, som har rutiner för att kontrollera att alla som kör truck har rätt tillstånd och kunskap för att arbetet ska ske på ett säkert sätt, detta finns beskrivet i AFS 2006:5 19§.

Måste även jag som arbetsledare ha truckkort?

För att kunna arbetsleda och övervaka arbetet med truck på ett säkert sätt krävs det även du som arbetsledare har den kunskap, information och erfarenhet som krävs för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt, detta enligt AFS 2006:6 20§. Denna kunskap kan enligt oss på GK Safety enbart fås om även du har genomfört truckutbildning där du får kunskap om de risker och krav som ställs på en truckförare.

De lagkrav som finns i AFS 2006:5 18§, säger att

En truck får användas bara av den som har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att använda den säkert.

Hur gör man daglig tillsyn på en saxlift?

Tid som behövs: 5 minuter.

För att göra daglig tillsyn på en lift följer du dessa enkla steg: 

 1. Kontrollera att ett giltigt besiktningsintyg finns
 2. Kontroller att det finns en läsbar manual
 3. Säkerställ att korgen är fri från skräp
 4. Kontrollera att däcken är hela och att hjulmuttrarna sitter fast
 5. Kontrollera batteriets skick
 6. Kontrollera drivmedel, olja, vatten, batteriladdning
 7. Kontrollera hydraulsystemets för läckor
 8. Provköra liftens alla funktioner från marken
 9. Provkör nödsäkningen och nödstoppen
 10. Provkör alla delar från korgen
 11. Kontrollera den personlig skyddsutrustning
 12. Kontrollera i manualen eventuella extra steg i daglig tillsyn för just din lift

Varför ska man göra daglig tillsyn på en lift?

Att göra en noggrann daglig tillsyn är inte enbart en oerhört viktig detalj för din personliga säkerhet, det är där du kan upptäcka fel som kan leda till allvarliga olyckor eller onödiga driftstopp i produktionen. Detta är också ett moment som Arbetsmiljöverket kräver av dig som förare av en mobilplattform, se AFS 2006:6 §30.

Därför rekommenderar vi dig att föregå med gott exempel och hjälpa till att sprida en god säkerhetskultur på din arbetsplats genom att alltid starta arbetspasset med en daglig tillsyn för att minimera riskerna för allvarliga olyckor.

Måste man gå repetitionsutbildning på lift?

Ja. Enligt Svensk standard är SS -ISO 18878:2013 ska utbildningen repeteras var 5:e år. Vi rekommenderar även att man repeterar utbildningen eftersom lagkrav och föreskrifter förändras. Att repetera sina kunskaper bidrar till att påminna om vikten av en hög grad säkerhetstänkande och en bättre säkerhetskultur.

Lift repetition är detsamma som återexaminering vilket innebär att teori och praktik måste ingå.

Måste man ha utbildning för att för köra lift?

Ja. Enligt Arbetsmiljölagen ska arbetsgivaren förvissa sig om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att han vet vad han har att iaktta för att undgå risker i arbetet.

Måste man använda fallskydd i lift?

Det korta svaret är att det beror på, det långa svaret är att om fallskydd behövs för att säker gå in eller ut i liften så ska fallskydd i lift användas, du ska även använda fallskydd om det finns risk för påkörning. Detta innebär att du som liftförare måste bedöma om ovan gäller för att veta om du måste använda fallskydd i liften. Vår rekommendation är att alltid använda fallskydd om du står där andra fordon kan förekomma.

Om du vill läsa på mer om de lagar och regler som gäller angående personligt fallskydd och lift så rekommenderar vi att du läser AFS 2006:6 §15, där bland annat följande information finns:

En personlig fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till lyftanordningens olika delar eller om det finns risk för att lyftanordningen blir påkörd av annan anordning eller fordon. Fallskyddsutrustningen skall förvaras lättåtkomligt på eller nära anordningen.

Vilket bland annat innebär att den personliga fallskyddet ska förvaras så att det är lätt för föraren att använda den.